Baza Usług Rozwojowych

Dolnośląska Akademia Rozwoju w Bazie Usług Rozwojowych – kliknij

Mamy możliwość świadczenia dofinansowanych usług szkoleniowych i doradczych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Na Dolnym Śląsku istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na szkolenia i doradztwo w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”. Obecnie trwa już rekrutacja do projektu!

Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych – bezpłatnej bazy podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ich ofert – prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/).

Szkolenia dofinansowane realizowane za pośrednictwem BUR dotyczą także innych województw – z wyjątkiem mazowieckiego oraz pomorskiego. Takie szkolenia również mogą być realizowane przez Dolnośląską Akademię Rozwoju. Szczegółowych informacji dotyczących procedury szukać należy u regionalnych operatorów, na uslugirozwojowe.parp.gov.pl w zakładce „Dofinansowanie”, bądź poprzez kontakt z nami – chętnie pomożemy w dopełnieniu formalności.

Dofinansowaniem w ramach projektu objęte są przedsiębiorstwa z sektora MMŚP, które mają swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę).

Na wsparcie liczyć mogą co najmniej 1402 przedsiębiorstwa z sektora MMŚP –  4120 osób pracujących w MMŚP, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w tym 486 osób w wieku 50 lat i więcej oraz 1160 osób o niskich kwalifikacjach.

Dofinansowanie jednego przedsiębiorstwa sięgać może 25 000zł, w tym do 5 000zł na jedną usługę dla jednego pracownika. Projekt realizowany jest w terminie 01.11.2016 – 31.07.2019. Łączna wartość to 43.524.945,59 zł.

Usługi rozwojowe mogą być dofinansowane od 50% do 80%.

Warunki dofinansowania usług rozwojowych:

 • Dofinansowanie usług rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.
 • Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.
 • Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia.
 • Natomiast średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25.000,00 zł.

Podstawowa wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 50%.
Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,
 • 80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
 • 70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020,
 • 70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
 • 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie
  z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-izielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/,
 • 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem:http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzeniabialych -i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/.

Jak uzyskać dofinansowanie?

W Bazie Usług Rozwojowych należy wybrać interesujące usługi, bądź skontaktować się z podmiotem realizującym szkolenia zaspokajające potrzeby danej jednostki, aby wystawiła odpowiednią ofertę w bazie (na tym etapie nie dokonuje się jeszcze zapisu na usługę poprzez Bazę; istotny jest jednak numer usługi, który należy wpisać we wniosku). Kolejno należy złożyć u operatora w odpowiednim regionie wniosek o dofinansowanie. Po jego akceptacji podpisywana jest umowa i przekazywana promesa. Pracodawca dokonuje zapisu na szkolenie za pośrednictwem BUR. Po realizacji szkolenia operator refunduje poniesione koszty (po rozliczeniu dokumentacji).

Partnerzy projektu – regionalni operatorzy programu (do nich należy składać wnioski oraz można uzyskać więcej informacji)

Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg S.A.  [Lider Projektu]
Realizuje Działania W Subregionie Legnicko – Głogowskim (Powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)

Biuro Lidera w Legnicy
Rataja 26, 59-220 Legnica
tel. 76 862 27 77 wewn. 100, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

Biuro lidera w Głogowie
Budowlanych 6A, 67-200 Głogów
tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. Z O.O.
Realizuje działania w subregionie wrocławskim (powiat wrocławski i m. Wrocław)
Biuro partnera:
Kotlarska 42, 50-151 Wrocław
tel. 71 344 02 86, e-mail: szkolenia@dawg.pl

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Realizuje działania w subregionie jeleniogórskim (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra)
Biuro partnera:
1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A.
Realizuje działania w subregionie wałbrzyskim (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki)
Biuro partnera:
Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Realizuje działania w subregionie jeleniogórskim (powiaty: jaworski i złotoryjski) oraz w subregionie wałbrzyskim (powiaty: świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych)
Biuro partnera:
Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
tel. 71 797 04 00, e-mail: warr@warr.pl
oraz
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Budynek nr 8
Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel. 71 797 04 00, e-mail: warr@warr.pl

Dolnośląski Park Innowacji I Nauki S.A.
Realizuje działania w subregionie legnicko – głogowskim (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica) oraz subregionie wrocławskim (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski)
Biuro partnera:
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

Wzory dokumentów pobrać można na stronie: http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

 

W razie zainteresowania realizacją dofinansowanego szkolenia, pytań bądź problemów – skontaktuj się z nami!