Beata Lutomska

Praca socjalna, Profilaktyka

Beata Lutomska  – Magister pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna, trener, mediator. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji społecznych; zaawansowane, certyfikowane szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych; specjalizacyjne szkolenie z zakresu pracy z rodziną w której wystąpił problem wykorzystywania seksualnego. Członek Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień oraz Centrum Mediacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Uczestnik Szkoły Trenerów MERITUM.

Do roku 2015 – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu i narkomanii oraz pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Założyciel i właściciel „JuBe” Instytutu Szkoleń i Rozwoju Osobistego. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy, osobami stosującymi przemoc, uzależnionymi, osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności oraz z ich rodzinami. Od kilku lat przygotowuje programy profilaktyczne, edukacyjne i szkoleniowe.

Prowadzi szkolenia między innymi dla Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Szkolenia adresowane są do kadry integracji i pomocy społecznej, kadry systemu edukacji, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, Grup Roboczych, sądownictwa, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, dzieci, młodzieży; pracowników, wolontariuszy, członków organizacji pozarządowych itp.

W ramach projektu „Rodzina polska – wolna od przemocy”, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z wydziałem Rady Europy ds. Przemocy wobec Kobiet, Pani Beata Lutomska przeszła szkolenie dla trenerów z zakresu procedury Niebieska Karta oraz skutecznej współpracy interdyscyplinarnej w celu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Ukończyła wiele szkoleń z zakresu mediacji, pracy z rodziną wieloproblemową, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, między innymi:
– Skuteczna współpraca interdyscyplinarna w celu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć
– Seksualność osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo
– Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy
– Krótkoterminowa terapia grupowa
– 2 letni program superwizyjno – szkoleniowy z tematami: zdrowa rodzina, rodzina z problemem alkoholowym, uzależnienie od alkoholu oraz współuzależnienie, sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym, interwencja w rodzinie w sytuacji krzywdzenia dziecka, praca z rodziną wieloproblemową;
– Szkolenie 40 godzinne z zakresu mediacji rodzinnych;
– Podejście systemowe do pracy z rodziną;
– Diagnoza sytuacji rodziny wieloproblemowej
– Kontrakt socjalny i projekt pracy z rodziną wieloproblemową;
– Mediacje rodzinne;
– Konflikty około rozwodowe;
– FASD a inne zaburzenia rozwojowe; praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi z problemem alkoholowym. Aspekt psychologiczny i prawny zagadnienia;
– Cykl szkoleń dla trenerek pracujących z rodzinami z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego; wykorzystanie doświadczeń nabytych w pracy z rodziną wieloproblemową w ramach usług treningowych pod kątem przygotowania do pracy w charakterze asystenta rodzinnego;
– Asystent rodziny;
– Motywowanie do zmiany metodą dialogu motywującego. Praca z oporem klienta;
– Komisje RPA i Zespoły Interdyscyplinarne – prawne i praktyczne aspekty działania; Procedura „Niebieska  Karta”
– Zadania i kompetencje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013;
– Pułapka nowych uzależnień współczesnego człowieka – wyzwanie dla regionalnej polityki społecznej;
–  Monitorowanie rozwiązywania problemów uzależnień na poziomie lokalnym;
–  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
–  SFBT – innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień osób dorosłych;
–  System pomocy osobom uzależnionym w zakładach pracy;
–  Leczenie odwykowe w praktyce;
– Grupa wsparcia – warunki, moderacja, profity i zagrożenia;
– Kontakt ze sprawcą przemocy w rodzinie w ramach grup roboczych;
– Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako obszar działań pracownika socjalnego.