Jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Najchętniej wybierane tematy szkoleniowe:

(w sprawie przygotowania oferty na tematy nie znajdujące się na liście, zapraszamy serdecznie do kontaktu)

DLA PRACOWNIKÓW WTZ, ŚDS, DPS, OPS

 • Terapia zajęciowa - cele i obszary działań
 • Empowerment w pracy z uczestnikami ŚDS
 • Budowanie relacji z nowym klientem z uwzględnieniem okresu adaptacji
 • Specyfika i metody pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi czy deficytem intelektu
 • Ujednolicenie sposobu pracy z osobami agresywnymi/autoagresywnymi: konsekwencja, sposób karania i nagradzania
 • Zasady postępowania w przypadku ataku agresji. Samoobrona
 • Stosowanie przymusu bezpośredniego
 • Indywidualne plany wsparcia
 • Prawa i obowiązki mieszkańca, kierunki terapii, metody pracy
 • Procedura umieszczania w DPS
 • Jak skutecznie pomagać osobom starszym
 • Trening umiejętności społecznych
 • Komunikacja alternatywna
 • Skuteczna komunikacja w sytuacjach konfliktowych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Terapia ręki
 • Choroby psychiczne – zrozumienie, akceptacja, praktyka
 • Aspekt pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Motywowanie uczestników ŚDS
 • Sytuacje trudne
 • Element terapii w pracy z uczestnikiem ŚDS
 • Relaksacja w DPS
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością i z zaburzeniami psychicznymi
 • Pomoc społeczna, a osoba chora psychicznie
 • Świadczenia rodzinne
 • Aspekty prawne aktów agresji wobec pracowników pomocy społecznej
 • Zarządzanie emocjami w kontakcie z klientem agresywnym – szkolenie wspierające bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego
 • Wsparcie rodziny w ramach ustawy "Za Życiem"
 • Praca z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem
 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego w OPS
 • Trudny klient
 • Studium terapii rodziny
 • Praca w grupach roboczych

DLA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH

 • Przemoc ze względu na płeć według konwencji Stambulskiej - procedura reagowania i postępowania ukierunkowana na pracę z ofiarą
 • Praca z rodziną dotkniętą przemocą
 • Działania profilaktyki zintegrowanej w ramach pracy zespołów interdyscyplinarnych
 • Psychologiczne aspekty w pracy z ofiarą/sprawcą przemocy w rodzinie
 • Praca ze sprawcą przemocy w warunkach pracy /pracownika socjalnego/grupy roboczej/kuratora
 • Przemoc wobec kobiet
 • Podstawy pracy z rodziną przemocową – teoria wraz z implikacjami praktycznymi do pracy
 • Współpraca i komunikacja jako elementy kluczowe w pracy Zespołów Interdyscyplinarnych
 • Kompetencje kluczowe członka zespołu interdyscyplinarnego w pracy z klientem
 • Komunikacja, relacje, emocje dla zespołu interdyscyplinarnego
 • Warsztaty doskonalenie technik pracy
 • Skuteczna komunikacja w sytuacjach konfliktowych
 • Prowadzenie grup roboczych zespołów interdyscyplinarnych

PRZYKŁADOWE SZKOLENIA DLA KOMISJI ALKOHOLOWYCH

 • Szkolenia kompetencyjne „ukryte - stacjonarne” dla sprzedawców alkoholu
 • Szkolenia terenowe oraz z wykorzystaniem ukrytego klienta dla sprzedawców alkoholu
 • Kontrola oświadczeń – dobre praktyki
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – interpretacja i dobre praktyki

PRZYKŁADOWE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH i KURATORÓW SĄDOWYCH

 • Przemoc ze względu na płeć według konwencji Stambulskiej - procedura reagowania i postępowania ukierunkowana na pracę z ofiarą
 • Praca z dzieckiem pokrzywdzonym w tym molestowanym seksualnie
 • Praca z osadzonym po wyjściu na wolność - rola pracownika socjalnego/ kuratora oraz specyfika pracy;
 • Praca ze sprawcą przemocy w warunkach pracy - pracownika socjalnego/kuratora/grupy roboczej
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Mediacje - warsztat doskonalący umiejętności mediacyjne w pracy pracownika socjalnego/ kuratora
 • Psychologiczne aspekty w pracy z ofiarą/sprawcą przemocy w rodzinie
 • Praca z rodziną dotkniętą przemocą
 • Kontrakt jako narzędzie pracy pracownika socjalnego/ kuratora – czyli praca z klientem SWOT i SMART
 • Zarządzanie emocjami w kontakcie z klientem agresywnym – szkolenie wspierające bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego/ kuratora
 • Zarządzanie pytaniami jako element wspomagający refleksje klienta – warsztat
 • Asystent rodzinny w polskim systemie prawnym
 • Procedura interwencyjnego odbioru dziecka
 • Zespół zaburzenia więzi u dzieci w rodzinach zastępczych RAD
 • Urzędowy SAVIOR VIVRE
 • Projekt socjalny
 • Nowoczesne metody resocjalizacji, czyli profilaktyka i redukcja w zakresie uzależnień i zachowań agresywnych
 • Praca pracownika socjalnego i asystenta rodziny z osobą z zaburzeniami psychicznymi

Do tej pory zaufali nam m. in.:

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

„Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób perfekcyjny zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Zajęcia cechowała bardzo duża ilość ćwiczeń, nowatorskie podejście do tematu, a dodatkowym atutem była ich interaktywna forma. Program szkolenia został przedstawiony w sposób oryginalny i zmuszający do kreatywnego myślenia. Metodyka szkolenia w pełni spełniła oczekiwania naszych pracowników[…]. Zdecydowanie polecam współpracę z Dolnośląską Akademią Rozwoju wszystkim instytucjom, którym zależy na rozwoju swoich pracowników”

Warsztaty z zakresu „Komunikacja i motywacja w zarządzaniu”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie

„Oceniamy sposób prowadzenia szkolenia jako wysoce profesjonalny. […] Wiedza podczas szkolenia przekazywana była w sposób dostępny i zrozumiały dla uczestników. Prowadzący szkolenie odpowiadał dodatkowo na wszelkie pytania i wątpliwości uczestników pojawiające się w trakcie poruszanych na szkoleniu zagadnień”

Szkolenie „Terapia zachowań niepokojących- studium indywidualnego przypadku”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach

„GOPS w Kostomłotach pozytywnie ocenia szkolenie zrealizowane przez Dolnośląską Akademię Rozwoju […]. Zarówno prowadzący jak i organizator szkolenia wykazał się dużym zaangażowaniem. Osoba prowadząca szkolenie w trafny sposób przekazała swoją wiedzę i doświadczenie. Z przyjemnością możemy polecić powyższą firmę do realizacji szkoleń”

Szkolenie „Aspekty prawne aktów agresji wobec bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej”