Katarzyna Siejkowska

katarzyna siejkowska

Praca socjalna
Absolwentka psychologii oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Trenerów, prowadzi szkolenia i warsztaty profilaktyczne skierowane m.in. do pracowników ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, a także do członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz do uczniów, nauczycieli i rodziców. Pracowała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, współpracując m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, organizacjami społecznymi. Współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, pracując jako psycholog w środowisku z rodzinami. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, obecnie w trakcie dalszego szkolenia w kierunku uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego. Ponadto ukończyła liczne szkolenia m.in. „Dziecko z zespołem Aspergera – wspomaganie rozwoju społecznego i komunikacji, organizacja środowiska, narzędzia i metody pracy”, „Zaburzenia zachowania dzieci z doświadczeniem traumy”, „Dziecko krzywdzone w rodzinie – profilaktyka, diagnoza i interwencja”, „Terapia zajęciowa dla dzieci z zaburzeniami zachowania”, „Oddziaływania wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy w rodzinie”, „Pomoc rodzinie – od diagnozy do wsparcia”, „Praca z osobą uzależnioną” „Wykorzystanie seksualne – pomoc dziecku i rodzinie”, „Nowoczesne metody aktywizacji osób niepełnosprawnych – sztuka, zdrowie, praca”, „Warsztaty arteterapeutyczne – zabawa, sztuka, terapia”.