Placówki oświaty

Najchętniej wybierane tematy szkoleniowe:

(w sprawie przygotowania oferty na tematy nie znajdujące się na liście, zapraszamy serdecznie do kontaktu)

 • Budowanie wizerunku szkoły
 • Współpraca środowisk wychowawczych na płaszczyźnie wychowawczej - zwiększona rola szkoły w wychowaniu
 • Ewaluacja pracy nauczyciela i szkoły
 • Najnowsze zmiany w prawie oświatowym
 • Ocena pracy zawodowej nauczyciela
 • Prawa i obowiązki nauczyciela
 • Ochrona danych osobowych według najnowszych zmian
 • Postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego
 • Podstawy skutecznej komunikacji w relacji: nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic
 • Konflikty rówieśnicze w praktyce nauczyciela – metody reagowania na konflikty w grupie rówieśniczej uczniów
 • Skuteczna komunikacja w sytuacjach konfliktowych
 • Trudny rodzic
 • Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Asertywność w pracy nauczyciela
 • Działanie tablicy multimedialnej
 • Tik - ciekawe aplikacje internetowe w pracy nauczyciela. Nowe technologie w nauczaniu
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli
 • Metoda eksperymentu
 • Oswoić potwora czyli jak uczyć matematyki i przedmiotów przyrodniczych
 • Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów
 • Procedury wprowadzania przez nauczyciela innowacji w nauczaniu
 • Mnemotechniki w nauczaniu dzieci i młodzieży
 • Praca metodą projektu edukacyjnego
 • Podniesienie wyników nauczania
 • Rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - narzędzia, jak rozwijać czytelnictwo
 • Edukacyjna wartość dodana
 • Ocenianie kształtujące
 • Egzamin ósmoklasisty- organizacja i procedury przeprowadzenia egzaminu
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
 • Przystosowanie warunków nauczania do zaleceń poradni
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna. Dziecko z cukrzycą
 • Emisja głosu
 • Alkohol, narkotyki, dopalacze - kiedy stają się uzależnieniem
 • Nowoczesne metody przeciwdziałania uzależnieniom
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
 • NVC - porozumienie bez przemocy
 • Bezpieczeństwo w sieci. Cyberprzemoc
 • Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży
 • Depresja u młodzieży
 • Motywowanie i aktywizowanie uczniów do nauki
 • Jak wdrażać uczniów do samokształcenia – wdrażanie nawyków skutecznego samokształcenia w praktyce szkolnej
 • Jak rozwijać umiejętność logicznego myślenia u ucznia
 • Wspomaganie uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 • Neurodydaktyka w procesie nauczania
 • Praca z uczniem trudnym
 • Nauka poprzez zabawę
 • Kształtowanie postaw społecznych we współczesnej szkole
 • Wspomaganie młodzieży w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • Dziecko z niedostosowaniem społecznym
 • Edukacja włączająca
 • Metody pracy z uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
 • Jak pracować z dzieckiem z ADHD
 • Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) w szkole ogólnodostępnej
 • Praca z dziećmi niepełnosprawnymi w placówce ogólnodostępnej
 • Komunikacja alternatywna
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami mowy oraz słuchu
 • Seksualność młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wypalenie zawodowe – szkolenia na podświadomości
 • Trening interpersonalny
 • Zarządzanie emocjami
 • Potęga motywacji – czyli co zrobić, aby się chciało
 • Sztuka rozwiązywania konfliktów
 • Techniki improwizacji w pracy z grupą
 • Techniki kreatywne w rozwiązywaniu problemów
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie czasem i sobą w czasie
 • Trening asertywności

Do tej pory zaufali nam m.in.:

Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie

„Lekcja asertywności dzięki zaangażowaniu i autentyczności prowadzącego stała się przygodą w poznawaniu własnych praw i możliwości młodych ludzi, tak by z szacunkiem i w zgodzie z samym sobą komunikować się z innymi ludźmi. Dorosłym zaś warsztaty umożliwiły głębszy wgląd we własne relacje z dziećmi.”

Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży i rodziców

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wągłczewie

„Szkolenie świetne merytorycznie, bardzo dużo przykładów; prowadząca w prosty, przejrzysty i komunikatywny sposób objaśniła zagadnienia związane z RODO”

Szkolenie „Ochrona danych osobowych z najnowszymi zmianami 2018”

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mietkowie

„Szkolenie przeprowadzone przez trenera spełniło oczekiwania szkoły i uczestniczących w nim rodziców. Prowadzący był bardzo dobrze przygotowany, stosował różne metody, które angażowały wszystkich uczestników. Gratulujemy profesjonalizmu!”

Szkolenie „Motywacja uczniów do nauki”