Jubileusz 10-lecia Dolnośląskiej Akademii Rozwoju i Psychoterapii Zobacz

Szkolenia dla nauczycieli Dolny Śląsk

Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU I SKLEPU
www.darschon.com

Niniejsza polityka zawiera informacje o tym, jakie dane osobowe mogą być zbierane podczas korzystania ze strony internetowej https://darschon.com/ („Serwis”) oraz jak Administrator dba o ich bezpieczeństwo („Polityka”).

Polityka dotyczy wszystkich osób, które korzystają z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności, nabyły produkty oferowane przez Administratora w Sklepie lub kontaktują się z Administratorem („Użytkownik”).

Polityka została przygotowana zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Administrator

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mirosław Schon prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii Mirosław Schon, ul. Wileńska 11/5, 52-113 Wrocław, NIP: 5741769995.

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: biuro.darschon@gmail.com.

 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, której przedmiotem jest nabycie produktów oferowanych przez Administratora w ramach Sklepie, a także w celu rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń związanych z taką umową. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane do Administratora na pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail. Jeżeli zapytanie to zmierza do zawarcia umowy lub jest związane z zawartą już umową sprzedaży, to podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność do podjęcia działań do zawarcia umowy na Pani/Pana żądanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku kontaktu w innej sprawie niż zawarcie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. rezerwacja terminu wizyty – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie, a także w celu rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń związanych z taką umową. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tzn. wystawienie faktury VAT lub rachunku, spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z dokonaniem przez Panią/Pana zakupu produktów Administratora;

  Administrator może przetwarzać również Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

  1. przechowywaniu danych w celach archiwalnych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  2. administrowania Serwisem, w tym prowadzenia badań i analiz Serwisu pod kątem jego funkcjonalności i poprawy jej działania,
  3. administrowania profilem Administratora dostępnym w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/darschon/,
  4. wydanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo przez Panią/Pana w szkoleniach online Administratora.
 3. ODBIORCY DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, w tym hostingu, dostawcom płatności, dostawcom systemów do wysyłki wiadomości e-mail, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom dostarczającym systemy do wystawiania faktur VAT, podmiotom wystawiającym certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach Administratora.

  Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 4. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE

  Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

  • w przypadku zawarcia umowy przez Panią/Pana z Administratorem – przez czas trwania tej umowy, a następnie do czasu przedawnienie roszczeń,
  • w przypadku kontaktu z Administratorem w celu innym niż związanym z umową – przez okres 6 miesięcy,
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to dane będą przetwarzane przez cały czas trwania tego interesu albo do chwili wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych,
  • w przypadku, gdy Pani/Pana dane są przetwarza na podstawie zgody – dane będą przetwarzane tak długo póki trwa cel wyrażenia zgody albo do momentu wycofania zgody.

  Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w sytuacji gdy Pani/Pan odmówi ich podania, nie będzie możliwe zrealizowanie żądanej usługi lub podjęcia żądanego działania przez Administratora.

 6. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

  Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo usunięcia swoich danych osobowych,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Administratora, prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wskazania powodu. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

  Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO, a w przypadku jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w każdym czasie.

  Realizacja ww. uprawnień jest możliwa poprzez wysłanie:

  1. listu na adres: Mirosław Schon prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii Mirosław Schon, ul. Wileńska 11/5, 52-113 Wrocław, z dopiskiem „Dane osobowe”,
  2. wiadomości e-mail na adres: biuro.darschon@gmail.com.
 7. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

  1. W Serwisie jest używana wtyczka do serwisu społecznościowego Facebook. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu, to przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook.
  2. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do serwisu społecznościowego Facebook, to Facebook będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę Użytkownika w Serwisie do profilu Użytkownika w serwisie Facebook.
  3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, zostały opisane w polityce prywatności Facebooka https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje wobec Pani/Pana. Pani/Pana dane nie będę również podlegać profilowaniu.

 9. PLIKI COOKIES

  1. W ramach Serwisu Administrator wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych Użytkowników, czyli komputerach i urządzeniach mobilnych. Pliki cookies są zapisywane w czasie pierwszej wizyty Użytkownika w Serwisie i pozwalają rozpoznać go przy kolejnych wizytach.
  2. Pliki cookies zawierają w szczególności informacje o urządzeniu Użytkownika, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą również stanowić dane osobowe Użytkownika.
  3. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika z urządzenia końcowego.
  4. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies do prawidłowego działania Serwisu, w tym pliki cookies, w celu:
   1. prawidłowego wyświetlenia zawartości Serwisu,
   2. utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika,
   3. utrzymania bezpieczeństwa i integralności Serwisu,
   4. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie jego struktury i zawartości.
  5. Inne pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Administratora wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika.
  6. Użytkownik w każdym czasie może zarządzać swoimi ustawieniami dotyczącymi plików cookies. W czasie pierwszej wizyty Użytkownika w Serwisie zostanie wyświetlony komunikat dotyczący plików cookies w Serwisie Administratora. Użytkownik może wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookies za pomocą przycisku „Akceptuję” lub tożsamego albo na wybrane przez siebie pliki cookies
  7. Niezbędne pliki cookies są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu i Użytkownik nie może ich wyłączyć.
 10. LOGI SERWERA

  1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
  2. Każde zapytanie skierowane do Serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik.
  3. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.
  4. Dane zapisane w logach serwera nie umożliwią identyfikacji Użytkownika.
  5. Logi służą wyłącznie do administrowania Serwisem, a ich zawartość jest ujawniana wyłącznie osobom uprawnionym do jego administrowana.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.04.2022