Skorzystaj z promocji - tylko 6 grudnia kursy mikrolearningowe w cenie 20 zł

Szkolenia dla nauczycieli Dolny Śląsk

Regulamin

Start / Regulamin

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU
www.darschon.com

§ 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Usługodawca lub Sprzedawca – Mirosław Schön prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii Mirosław Schön, ul. Wileńska 11/5, 52-113 Wrocław, NIP: 5741769995, e-mail: biuro.darschon@gmail.com;
 2. Kurs – nagranie lub zestaw nagrań w formie audio-wideo o określonym zakresie tematycznym, możliwe do odtworzenia w każdym miejscu i czasie przez czas określony w Regulaminie, w ramach Serwisu Usługodawcy, po zawarciu ze Sprzedawcą umowy sprzedaży;
 3. Produkty – Kursy możliwe do nabycia w Sklepie, w szczególności Szkolenia, mające charakter edukacyjno-informacyjny;
 4. Klient – i) osoba fizyczna, która ukończyła 18 r. życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która nabyła Produkty w Sklepie, ii) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której osoba uprawniona nabyła Produkty w Sklepie,
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie, w przypadku gdy przedmiot zakupu nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z tą działalnością, gdy z treści umowy wynika, że przedmiot umowy nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 r. życia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu i Usług Elektronicznych Usługodawcy;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://darschon.com/regulamin/;
 9. Rejestracja – proces polegający na wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie w celu stworzenia Konta Klienta, umożliwiające nabycie Produktów, korzystanie z Produktów oraz z funkcjonalności Konta.
 10. Konto – wydzielona strefa w Serwisie dedykowana danemu Użytkownikowi lub Klientowi po dokonaniu procesu rejestracji Konta w Serwisie, w ramach której możliwe jest korzystanie z funkcji dostępnych w Serwisie, w tym dostęp do zakupionych Produktów i innych materiałów udostępnionych przez Usługodawcę;
 11. Umowa Sprzedaży – umowa cywilnoprawna zawierana na odległość przez Klienta z Usługodawcą zgodnie z warunkami Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie Produktów w Sklepie;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży przez Użytkownika ze Sprzedawcą;
 13. Strony – Klient, Użytkownik i Usługodawca;
 14. Serwis – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem https://darschon.com/ lub innej znajdującej się w subdomenie;
 15. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://darschon.com/kup-szkolenie/, prowadzony przez Sprzedawcę.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa w szczególności:

  1. warunki zawarcia Umowy między Stronami i jej realizacji,
  2. prawa i obowiązki Stron związane z Umową,
  3. zasady odpowiedzialności Usługodawcy,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.).
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną, tj.:

  1. umożliwienie przeglądanie Produktów, oferowanie i sprzedaż Produktów oraz umożliwienie odpłatnego dostępu do Produktów;
  2. usługę polegającą na rejestracji Konta, utrzymywanie Konta i zapewnienie dostępu do Konta, poprzez możliwość zalogowania się do Konta.
 4. Regulamin jest udostępniony Klientowi i Użytkownikowi przez Usługodawcę bezpłatnie przed Rejestracją i zawarciem Umowy za pośrednictwem Serwisu, w formie która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez Klienta i Użytkownika.
 5. Korzystanie z Serwisu i Usług Elektronicznych oznacza, że Użytkownik/Klient zapoznał się z treścią Regulaminu, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  1. zainstalowany i aktualny system operacyjny,
  2. aktualna przeglądarka internetowa,
  3. stabilne łącze internetowe.
 2. W celu rejestracji Konta oraz nabycia Produktów w Sklepie i korzystania z nich niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Wszystkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do korzystania z Serwisu lub Produktów pokrywa Użytkownik lub Klient na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami ww. usług.
 4. Usługodawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet, a także zawarcie umów o świadczenie Usług Elektronicznych, w tym korzystanie z Serwisu i Produktów, może wiązać się z zagrożeniem pozyskiwania, przywłaszczania lub modyfikowania danych Użytkownika lub Klienta przez osoby nieuprawnione. W konsekwencji Użytkownicy i Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które ograniczą wspomniane zagrożenia, w tym programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

§ 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dostęp do następujących usług elektronicznych („Usługi Elektroniczne”) w ramach Serwisu:

  1. przeglądanie Serwisu,
  2. formularz kontaktowy,
  3. rejestracja Konta,
  4. przeglądanie Produktów w Sklepie oraz ich nabycie,
  5. rezerwacja terminu spotkania u wybranego specjalisty z zespołu Usługodawcy,
 2. Usługi Elektroniczne w ramach Serwisu są świadczone przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę na żądanie Użytkownika lub Klienta.
 3. Miejscem świadczenia Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, chyba że inaczej wskazano w treści Regulaminu.

§ 5. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Za pośrednictwem formularza kontaktowego („Formularz Kontaktowy”) Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w celu umówienia spotkania, uzyskania oferty Usługodawcy lub innym według uznania Użytkownika.
 2. Użytkownik w Formularzu Kontaktowym podaje następujące dane:

  1. imię,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu (nieobowiązkowe),
  4. temat wiadomości i treść (nieobowiązkowe).
 3. Do zawarcia umowy o korzystanie z Formularza Kontaktowego dochodzi w momencie dochodzi w chwili wpisania przez Użytkownika wymaganych danych w Formularzu Kontaktowym i wysłanie ich do Usługodawcy, poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub analogicznego.
 4. Warunkiem skorzystania z Formularza Kontaktowego jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody zamieszczonej pod Formularzem Kontaktowym. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z Usługi Elektronicznej.
 5. Usługa Formularza Kontaktowego nie ma charakteru ciągłego. Umowa jest zawarta na czas określony i zostaje uznana za zrealizowaną z chwilą wykonania Usługi Elektronicznej, tj. przesłania informacji za pośrednictwem Formularza Kontaktowego do Usługodawcy.

§ 6. REZERWACJA TERMINU WIZYTY

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zarezerwować termin spotkania u wybranego specjalisty wskazanego w Serwisie („Rezerwacja Terminu Wizyty”).
 2. W celu dokonania Rezerwacji Terminu Wizyty niezbędne jest posiadanie Konta. Usługodawca może wykorzystywać w procesie również zewnętrzne narzędzia i serwisów.
 3. Użytkownik po wybraniu danego specjalisty dokonuje wyboru daty i godziny spotkania za pomocą przycisku „Zarezerwuj Wizytę” lub analogicznego. W przypadku narzędzia do Rezerwacji Terminu Wizyty w ramach Serwisu, Użytkownik będzie zobowiązany do zalogowania się do Konta, a następnie zweryfikowanie podanych danych oraz potwierdzenie spotkania za pomocą przycisku „Potwierdzam rezerwację” lub tożsamego.
 4. Warunkiem skorzystania z usługi Rezerwacji Terminu Wizyty jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody zamieszczonej pod formularzem rezerwacji. Brak zgody uniemożliwia dokonanie Rezerwacji Terminu Wizyty.
 5. W przypadku, gdy Rezerwacji Terminu Wizyty jest możliwa za pośrednictwem zewnętrznego serwisu, Użytkownik w celu dokonania rezerwacji jest zobowiązany do spełnienia warunków określonych przez dany serwis, w tym może być zobowiązany do podania odpowiednich danych oraz wyrażenie odpowiednich zgód wymaganych przez dany serwis.
 6. Do zawarcia umowy dotyczącej Usługi Elektronicznej Rezerwacji Terminu Wizyty dochodzi w momencie dochodzi z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Użytkownika.
 7. Usługa Rezerwacji Wizyty nie ma charakteru ciągłego. Umowa na korzystanie z Usługi Elektronicznej jest zawarta na czas określony i zostaje uznana za zrealizowaną z chwilą wykonania Usługi Elektronicznej, tj. dokonania Rezerwacji Terminu Wizyty.
 8. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zarezerwowaną wizytę za pomocą opcji „Odwołaj Wizytę” w Koncie w zakładce „Moje Wizyty”.
 9. Wizyta jest usługą odpłatną świadczoną przez Usługodawcę, chyba że Usługodawca postanowi inaczej, na warunkach określonych w odrębnej umowę pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Regulamin dotyczy jedynie Usługi Elektronicznej Usługodawcy umożliwiającej dokonanie rezerwacji terminu wizyty.

§ 7. KONTO

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownikowi rejestrację Konta.
 2. Posiadanie Konta jest niezbędne w celu złożenia Zamówienia w Sklepie oraz dostępu do Produktów, a także dokonania Rezerwacji Terminu Wizyty czy przeglądania historii wizyt.
 3. W celu rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji podając adres e-mail oraz hasło, a także złożyć oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji Konta przesłana zostanie wiadomość e-mail potwierdzająca rejestrację Konta.
 5. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 6. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania do Usługodawcy formularza w celu rejestracji Konta Użytkownika.
 7. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta Użytkownika w Sklepie, poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro.darschon@gmail.com lub pisemnie na adres Usługodawcy: Mirosław Schön prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii Mirosław Schön, ul. Wileńska 11/5, 52-113 Wrocław.

§ 8. SKLEP

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca sprzedaje Produkty należące do Usługodawcy na podstawie Umowy zawartej na odległość z Klientem.
 2. Umowa jest zawierana w języku polskim.
 3. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie jest nieodpłatne.
 4. Przeglądanie Produktów w Sklepie jest możliwe zarówno dla osób nieposiadających Konta, jak i dla zarejestrowanych Użytkowników.
 5. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są płatne. Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich. W opisie Produktów wskazano zarówno cenę netto, jak i cenę brutto uwzględniającą w sobie niezbędne podatki, w tym podatek VAT, w zależności od wybranego sposobu finansowania.

§ 9. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu zawarcia Umowy, a następnie korzystania z Produktów, Klient musi dokonać rejestracji Konta w Serwisie.
 2. Klient przeglądając Produkty w Sklepie za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” dodaje dany Produkt do karty „Koszyk”. Klient może przejrzeć swój koszyk klikając przycisk „Zobacz koszyk” lub tożsamy lub korzystając z ikony koszyka na górze strony.
 3. W czasie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

  1. imię i nazwisko,
  2. nazwy firmy i siedziba (opcjonalnie)
  3. numer NIP i REGON (opcjonalnie),
  4. adres,
  5. numer telefonu,
  6. adres e-mail,
  7. uwagi do zamówienia (opcjonalne).
 4. Dane, których podanie jest wymagane są oznaczone gwiazdką *.
 5. Na etapie składania Zamówienia Klient może wprowadzić posiadany kod rabatowy uprawniający do obniżenia ceny nabywanych Produktów.
 6. W toku składania Zamówienia Klient jest zobowiązany do:

  1. wyboru rodzaju finansowania: i) finansowanie ze środków prywatnych, ii) finansowanie ze środków publicznych,
  2. akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Zapoznałam/em się z regulaminem i polityką prywatności oraz je akceptuję”. Akceptacja jest niezbędna do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
  3. wyrażenia zgody na dostarczenie Klientowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a Usługodawca poinformował Klienta o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Wyrażenie zgody jest niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 7. Sprzedawca udostępnia, jako sposób płatności, płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności prowadzi: spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: pod numerem 0000274399, kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł opłacony w całości, NIP:779-23-08-495.
 8. Klient wyraża zgodę na realizację Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” lub tożsamego, który wiąże się z koniecznością zapłaty za Zamówienie. Następnie Klient zostanie przekierowany na stronę wybranego operatora płatności celem dokonania płatności.
 9. Do czasu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient może dokonać modyfikacji swoich danych, wyrażonych zgód, wybranych Produktów i wykorzystanych kodów rabatowych.
 10. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia przesłana zostanie wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia, zawierająca w szczególności dane identyfikujące Usługodawcę i numer Zamówienia.
 11. Należność za Produkty jest pobierana z góry, co oznacza, że Klient uzyska dostęp do Produktów po otrzymaniu wpłaty.
 12. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia. W przeciwnym przypadku Umowa nie zostaje zawarta, a Klient w celu nabycia Produktów będzie musiał złożyć nowe Zamówienie na warunkach obowiązujących w chwili składania nowego Zamówienia.

§ 10. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I DOSTĘP DO PRODUKTÓW

 1. Informacje o Produktach w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem prawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta i skutecznego dokonania płatności przez Klienta.
 3. Klient zawierając Umowę Sprzedaży i akceptując Regulamin wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie faktur VAT przez Usługodawcę w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
 4. Sprzedawca wystawi i przekaże Klientowi fakturę VAT jako dowód zakupu niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta, na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu.
 5. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy Sprzedaży, najpóźniej w chwili dostarczenia Klientowi Produktu/ów, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Zamówieniu, Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności dane dotyczące Zamówienia, dane identyfikujące Sprzedawcę, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Produktu/ów, procedurę reklamacji, w tym sposób i adres złożenia reklamacji oraz procedurę jej rozpoznania, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, koszty zwrotu Produktu/ów w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, braku prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży w określonych sytuacjach, a także informację o udzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu i dochodzenia roszczeń.
 6. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba która zawiera Umowę w imieniu Klienta, jest upoważniona przez Klienta do dokonywania w imieniu Klienta czynności prawnej.
 7. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia Klient jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.darschon@gmail.com.
 8. Sprzedawca udostępni Produkty Klientowi w formie przesyłki elektronicznej, poprzez przyznanie Klientowi dostępu do Produktów w ramach Konta w formie elektronicznej (cyfrowej). Przesyłka elektroniczna jest bezpłatna.
 9. Produkty i materiały dodatkowe mogą znajdować się na platformach zewnętrznych dostawców, w szczególności platform dedykowanych dla plików wideo, osadzonych w ramach Konta.
 10. Dostęp do Produktów zostaje udzielony Klientowi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z Umową, w tym z korzystaniem z Serwisu, Sklepu czy Produktów, na skutek niezastosowania się do Regulaminu, w tym roszczeń zgłaszanych przez Użytkownika lub Klienta.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w granicach dopuszczalnych prawem, za:

  1. zakłócenia w funkcjonowaniu lub utrudnienia w dostępie do Serwisu, Usług Elektronicznych, ich poszczególnych funkcjonalności, czy Produktów wywołane okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym za działania operatorów telekomunikacyjnych, dostawców płatności, dostawców zewnętrznych serwisów niezbędnych od ww. dostępu, a także powstałych na skutek dokonywania przez Usługodawcę konserwacji, ulepszeń lub zmian technologicznych;
  2. niemożliwość skorzystania z Serwisu, Usług Elektronicznych czy Produktów z uwagi na niespełnienie przez Użytkownika/Klienta niezbędnych wymagań technicznych, o których mowa w Regulaminie,
  3. następstw działania siły wyższej,
  4. następstwa działania osób trzecich, w tym Klienta i Użytkownika, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  5. efekty Produktów, w szczególności za przyswojenie przez Klienta wiedzy i informacji przekazywanych w ramach Produktów, czy też z tytułu dowolnego stwierdzenia przez Klienta, że poziom merytoryczny Produktów był nieodpowiedni albo nie spełniał jego oczekiwań,
  6. jakiekolwiek działania podjęte przez Klienta lub Użytkownika w następstwie skorzystania z Produktów,
  7. skutki podania przez Klienta lub Użytkownika nieprawdziwych lub niepoprawnych danych, w tym w formularzu rejestracji lub w czasie składania Zamówienia, w tym za podanie nieprawidłowego lub nieaktywnego adresu poczty elektronicznej, a także podania danych osobowych osób trzecich,
  8. wobec osób trzecim, którym Klient lub Użytkownik umożliwił dostęp do Produktów.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstałych jedynie w związku z okolicznościami, za które odpowiada Usługodawca, i wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej, tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu gwarancji i rękojmi jest wyłączona. Postanowienie to nie dotyczy Klientów będących konsumentami.

§ 12. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA I UŻYTKOWNIKA

 1. Klienci i Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Serwisu i Sklepu wyłącznie w sposób zgodny z prawem i z Regulaminem.
 2. 2. Klient i Użytkownik zobowiązują się do:

  1. zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Serwisu, Sklepu lub z Produktów,
  2. korzystanie z Serwisu, Sklepu, Usług Elektronicznych i Produktów w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa,
  3. niezamieszczania treści wprowadzających w błąd lub treści o charakterze bezprawnym,
  4. nieudostępniania osobom trzecim nabytych Produktów,
  5. korzystania z Serwisu, Sklepu, Usług Elektronicznych i Produktów w sposób niezakłócający ich funkcjonowania.
 3. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych lub dostarczanych przez Użytkownika danych, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 4. W przypadku, gdy Klient lub Użytkownik narusza zasady korzystania z Konta lub Produktów, Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy utrzymania i dostępu do Konta w trybie natychmiastowym i/lub uniemożliwienie dostępu Klientowi do Produktów.

§ 13. DANE OSOBOWE

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Klienta i Użytkownika.
 2. Dane osobowe Klienta i Użytkownika są przetwarzane w celu świadczenia Usług Elektronicznych, a także zawarcia i realizacji Umowy, spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami oraz w celach statystycznych.
 3. Klientowi i Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://darschon.com/polityka-prywatnosci/.

§ 14. WARUKI LICENCYJNE

 • a.i.1. Wszelkie prawa do Serwisu, Sklepu i Produktów, do prezentowanych materiałów, a także treści i materiałów graficznych, w tym logotypów prezentowanych na stronie Produktów przysługują Usługodawcy na podstawie posiadanych praw, uzyskanych licencji lub innej podstawie prawnej. Treści te mogą stanowić mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegać ochronie prawnej.
 • a.i.2. Usługodawca udziela Klientowi i Użytkownikowi licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji (dalszej licencji) do korzystania z Produktów, na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie i odtwarzanie, wprowadzanie do pamięci komputera, innych urządzeń i nośników, w tym pamięci RAM, które należą do Klienta lub Użytkownika.
 • a.i.3. Czas trwania licencji, o której mowa w ust. 2, powyżej wynosi 12 miesięcy od dnia nabycia Produktu. Jednocześnie Usługodawca jest uprawniony do wydłużenia tego terminu według własnego uznania.
 • a.i.4. Klient / Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Produktów wyłącznie na własne potrzeby (licencja niekomercyjna) i wyłącznie we własnych celach edukacyjnych.
 • a.i.5. Zabronione jest:

  • a.i.5.a. utrwalanie, nagrywanie lub inne formy kopiowania Produktów,
  • a.i.5.b. prezentowanie i udostępnianie Produktów lub ich części osobom trzecim,
  • a.i.5.c. sprzedaż, najem lub użyczenie Produktów lub ich części osobom trzecim,
  • a.i.5.d. inne wykorzystanie Produktów niż na własny użytek Klienta/Użytkownika.
 • a.i.6. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji jest uwzględnione w cenie danego Produktu.
 • a.i.7. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia udzielonej licencji w trybie natychmiastowym w przypadku ustalenia, że Klient lub Użytkownik naruszył postanowienia niniejszego paragrafu. Klientowi / Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

§ 15. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy na odległość za pomocą formularza.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Realizacja prawa odstąpienia następuje poprzez złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu. Oświadczenie to może być:

  1. pisemnie na adres: Mirosław Schön prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii Mirosław Schön, ul. Wileńska 11/5, 52-113 Wrocław, z dopiskiem „Odstąpienie od Umowy”,
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro.darschon@gmail.com.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwróci Klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta całą opłatę za Produkty, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta.

§ 16. REKLAMACJE

 • a.i.7.a.i.1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi produktu wolnego od wad.
 • a.i.7.a.i.2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną z działaniem Usług Elektronicznych, zaś Klient w przypadku stwierdzenia wady Produktu, jest uprawniony do złożenia reklamacji, w następujący sposób:

  1. pisemnie na adres: Mirosław Schön prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii Mirosław Schön, ul. Wileńska 11/5, 52-113 Wrocław, z dopiskiem „Reklamacja”,
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro.darschon@gmail.com.
 • a.i.7.a.i.3. W treści reklamacji Użytkownik / Klient powinien zawrzeć informacje umożliwiające jego identyfikację w celu poinformowania o rozstrzygnięciu reklamacji, tj. imię i nazwisko, nazwa firmy (jeżeli dotyczy), adres e-mail, i adres do korespondencji, jeżeli chce otrzymać odpowiedź listownie. Ponadto w reklamacji należy określić opis przedmiotu reklamacji i żądanie w związku z reklamacją.
 • a.i.7.a.i.4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Usługodawca poinformuje o rozpoznaniu reklamacji w sposób odpowiadający sposobowi złożenia reklamacji.
 • a.i.7.a.i.5. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników/Klientów będących konsumentami.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia Usług Elektronicznych, zmiany w oferowanych Produktach, sposobów płatności, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Wydawcy niezbędnych do świadczenia Usług Elektronicznych.
 2. W przypadku Usług Elektronicznych, które nie mają charakteru ciągłego, zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie. Do umów o świadczenie takich Usług Elektronicznych stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym tj. związanych z umożliwieniem rejestracji Konta i jego utrzymaniem, zmiana Regulaminu jest skuteczna po upływie 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników o zmianach i udostępnieniu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian, rozwiązać umowę o korzystanie z Usług Elektronicznych, poprzez usunięcie Konta.
 4. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu bez zachowania okresu 14-dni, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w sytuacji gdy zmiana jest związana z koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 5. Integralną część Regulaminu są załączniki:

  1. załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy,
  2. załącznik nr 2 – wzór formularza reklamacji.
 6. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz zasadach dostępu do nich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl. Może złożyć swoją skargę również np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem / Klientem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy. Postanowienie to nie ma zastosowania wobec Konsumentów oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2022

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

Imię i nazwisko:
Adres:
Adres e-mail:
Do: Mirosław Schön
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii Mirosław Schön

ul. Wileńska 11/5
52-113 Wrocław
adres e-mail: biuro.darschon@gmail.com

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) odstąpieniu od umowy z dnia ………..,
której przedmiotem jest nabycie Produktu, tj. …………………………… (nazwa nabytego Produktu).

_______________________
data i czytelny podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik nr 2 – wzór formularza reklamacji

ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

Imię i nazwisko:
Adres:
Adres e-mail:
Do: Mirosław Schön
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Dolnośląska Akademia Rozwoju i Psychoterapii Mirosław Schön

ul. Wileńska 11/5
52-113 Wrocław
adres e-mail: biuro.darschon@gmail.com

FORMULARZ REKLAMACJI

Niniejszym składam reklamację dotyczącą następującego produktu:

______________________________________________________________________.

Zamówienie nr _______________________ z dnia ________________________.

Opis wady produktu: _____________________________________________________

______________________________________________________________________

Data stwierdzenia wady: _______________________

Żądanie: proszę zaznaczyć wybraną opcję
[ ] nieodpłatna naprawa
[ ] wymiana na nowy produkt wolny od wad
[ ] zwrot środków*
[ ] obniżka zapłaconej ceny**

Zgodnie z art. 560 Kodeksu cywilnego wybór żądania należy do osoby składającej reklamację. Sprzedawca zobowiązuje się w pierwszej kolejności dokonać nieodpłatnej naprawy lub wymienić towar na nowy, wolny od wad i usterek. Jeśli naprawa i wymiana nie są możliwe bądź wymagają nadmiernych kosztów, a także jeśli sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił we wskazanym czasie oraz gdy naprawa lub wymiana naraziłaby reklamującego na znaczne niedogodności, wówczas następuje zwrot środków (*). W przypadku, gdy wada lub usterki danej części lub jej brak nie wpływają istotnie na całość użytkową zakupionego produktu, dopuszcza się możliwość obniżki zapłaconej ceny (**).

Środki pieniężne proszę zwrócić na konto bankowe numer: ____________________
____________________________
data i czytelny podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)